English
                        

PFA コイルチューブ

商品名

PFAコイルチューブ

サイズ

1/4" - 1/2"、6mm - 12mm

使用例

・ハンドシャワ−等、可動部の配管

・振動部の配管

・配管長さが決まらない場合

・熱交換器

 

PFAコイルチューブ継手付き

PFAコイルチューブ